Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

FfdN stödjer alla barns rätt till utbildning

FfdN stödjer kampanjen från MyRight för alla barns rätt till utbildning. FfdN är medlemmar i MyRight

Millenniemålens bortglömda barn

Rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda för att förändra världen.” Det sa Nelson Mandela i ett tal 2003. Alltfler barn i världen utrustas med detta viktiga vapen, de får gå i skolan. Men vad händer med ett barn som aldrig får tillgång till utbildning på grund av funktionsnedsättning? När kampen för ett förändrat liv är en kamp mot stängda skoldörrar, skrämmande attityder och en skriande brist på resurser. De är de barnen som rapporten Millenniemålens bortglömda barn handlar.

År 2000 enades världens länder om de åtta Millenniemålen. De består av åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga och de ska vara uppfyllda till år 2015. Mål 2 lyder ”Se till att alla barn få gå i grundskola” och FN-organet Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation) bedömer att världen närmar sig det målet. I utvecklingsländerna rapporterar man att nittio procent av alla barn nu går i skolan. Men den imponerande statistiken omfattar inte de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som bor i utvecklingsländerna. För dem är siffran omvänd, mer än nittio procent går inte i skolan. Men dessa barn syns nästan aldrig i de årliga rapporterna om Millenniemålen. 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att bekämpa fattigdom. Det är grundläggande för en människas möjligheter att få arbete, att kunna försörja sig och att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Vår erfarenhet visar att människor med funktionsnedsättning som gått i skola och fått arbete ofta klarar sig väldigt bra. De deltar i samhällslivet och har verktyg för att kunna organisera sig och att ställa krav på samhällsförändringar.

När man vet att läskunnigheten hos vuxna med funktionsnedsättning i utvecklingsländer, är så låg som tre procent (i vissa länder så låg som en procent för kvinnor med funktionsnedsättning) och när man vet vilka förödande effekter analfabetism har för individen, familjen och samhället, vore det en global tragedi att också neka dagens barn med funktionsnedsättning möjlighet att gå i skolan, lära sig läsa och skriva och bli delaktiga i samhället. 

Fattigdom, fördomar, bristande tillgänglighet och flickors låga status är några av orsakerna till att barn med funktionsnedsättning stängs ute ur skolan. För att öppna de stängda klassrummen krävs ett brett spektrum av insatser. Först måste myndigheterna anstränga sig för att skaffa kunskap om dessa barn och om deras skolsituation. Utan statistik och grundläggande uppgifter om den aktuella statusen för barnens skolgång är risken stor att fel åtgärder sätts in eller att åtgärder, i värsta fall, helt uteblir. 

I många länder krävs stödjande funktioner och ett omfattande informationsarbete som visar vikten av skolgång för alla barn. 
För att skolgången ska bli meningsfull måste ländernas regeringar, myndigheter och skolor arbeta för att alla barn kan tillgodogöra sig undervisningen. 
Skolans värderingar måste genomsyras av en övertygelse om alla människors lika värde om alla barn ska kunna känna sig välkomna i klassrummet. 

Kort och gott – varje barn har rätt till stöd utifrån sin funktionsnedsättning och sina förutsättningar. 

Erfarenhet visar att om ländernas regeringar, myndigheter och biståndsaktörer samarbetar med funktionshinderrörelsen i frågor som rör skolsituationen för barn med funktionsnedsättning kan konkreta förbättringar komma till stånd betydligt snabbare, då personer med funktionsnedsättning besitter en expertis och kunskap om sin funktionsnedsättning som inte finns någon annan stans. 

Funktionshinderrörelsen måste därför stöttas i sin strävan att få igång det enorma arbetet som krävs för att skapa en jämlik skolgång för barn med funktionsnedsättning. 

Rapporten har tagits fram av Shia i samarbete med nio medlemsorganisationer.

Läs mer på MyRights hemsida:  http://www.myright.se/kampanj

* SHIA har bytt namn till "MyRight"

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
 
Skriv kommentar