Neurosedyn - preparatet med ovanligt bred säkerhetsmarginal

Neurosedyn och Noxodyn är det svenska varunamnet för sömnmedlet och det lugnande medlet Thalidomid. I Danmark säljs det under namnet Neosedyn och i Norge får det namnet Nevrodyn. Neurosedyn fanns upptaget som nummer 3294 i Apotekens förteckning över standardförpackade läkemedel, 1959 års utgåva.

Med start i början av 1959 säljs preparatet i två styrkegrader, dels tabletter om 25 mg, dels tabletter om 100 mg. I april 1959 kommer det i en flytande variant, Neurosedyn Mixtur 100 ml, innehållande cirka 0,5 g Thalidomid, dvs samma mängd som 5 st 100 mg tabletter. Senare kommer flaskor med 300 ml mixtur, en kvantitet som motsvarade 15 tabletter av den starkare sortens tabletter. Thalidomid-preparaten beskrivs i reklamen som det närmast perfekta lugnande och sömngivande läkemedlet, nära nog fritt från biverkningar.
Astra beskriver i en broschyr 1960 Neurosedyn som "ett preparat med ovanligt bred säkerhetsmarginal".

Under hösten 1961 börjar starka misstankar om Thalidomid-preparatens fosterskadande effekter att inrapporteras från flera håll i världen. I Australien finner en förlossningsläkare vid namn Mc Bride att mödrarna till tre extremitetsskadade barn som han förlöst, ätit Thalidomid-tabletter och inga andra mediciner under graviditeten. Han informerar skriftligen Grünenthal om detta, men får inget svar. Sedan ytterligare tre barn med liknande skador fötts vid samma sjukhus, publicerar Mc Bride sina erfarenheter i den internationella medicinska tidskriften "The Lancet".

Thalidomid är en storsäljare för Grünenthal. Under 1961 omsätter Grünenthal thalidomid till ett försäljningsvärde av totalt 12,4 miljoner DM. Till detta ska läggas värdet av exporten, som uppgår till åtminstonde en fjärdedel av den kvantitet som säljs i Västtyskland. Förbrukningen det året uppskattas till 1,3 ton per månad.

En kort tid efter det att Thalidomid börjar säljas i Västtyskland noterade barnläkare en oroväckande ökning av antalet nyfödda med missbildade armar och ben, ibland tillsammans med hjärtmissbildningar och missbildningar av andra inre organ. Ungefär samtidigt som Mc Bride, i september 1961, uppmärksammar den tyske läkaren Wiedeman det nya och till synes epidemiskt spridda syndrom som börjat uppträda på många håll. Antalet barn som fötts med svåra extremitetsmissbildningar har ökat till en nivå långt utöver det som tidigare varit genomsnittligt.

Den 27 oktober 1961 har tidskriften Die ärzliche Mitteilungen des Bundesärtzekammers, som går ut till 80 000 västtyska läkare, i en artikel med rubriken "Conterganskador i nervsystemet", redogjort för de skador på nervsystemet som man vid undersökningar på universitetskliniken i Köln kommit fram till.