Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

SHIA

FfdN är sedan årsmötet år 2000 medlemmar i SHIA, Svenska Handikapp-organisationers Internationella Biståndsförening. Här kan Du läsa mer om vad SHIA är. För mer information, besök SHIA:s hemsida, www.shia.se

SHIA

SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening - är en ideell förening.
Medlemmar är svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete.
I dag finns 23 medlemsförbund. Målet är att stärka funktionshindrade människors arbete för jämlikhet och delaktighet.

SHIA är medlemsförbundens gemensamma resurs. Årsstämman, där varje medlemsförbund har en röst, är SHIA:s högsta beslutande organ. Verksamheten leds av en styrelse som väljs på årsstämman.
Organisationen bildades 1981 under FN:s internationella handikappår.
Verksamheten finansieras med medel från medlemsförbunden och från Sida.
Uppskattningsvis tio procent av världens befolkning har ett funktionshinder.
De flesta av dessa människor bor i utvecklingsländer. Funktionshindrade människor tillhör de fattigaste
bland de fattiga och lever i en mycket utsatt situation. Att vara fattig innebär inte bara att sakna mat, bostad och inkomst.

Det betyder också att sakna inflytande över politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. Bristande tillgång till utbildning och information är också konsekvenser av fattigdom.
Den diskriminering som människor med funktionshinder möter har flera orsaker. Negativa attityder och felaktiga föreställningar om funktionshinder är en, bristande politisk vilja att ta tillvara funktionshindrade människors möjligheter en annan.

Människor med funktionshinder ställs utanför samhällsutvecklingen, vilket också många gånger innebär ett socialt utanförskap.

Att stödja bildandet och utvecklingen av handikapporganisationer är centralt i SHIA:s utvecklingssamarbete. Genom att gå samman och göra sina röster hörda kan människor med
funktionshinder vara delaktiga i utvecklingen i sina respektive länder.
För att människor med funktionshinder ska ha kraft och möjlighet att organisera sig krävs också stöd till inkomstbringande verksamhet, utbildning och rehabilitering.

En viktig del av verksamheten är också att påverka andra organisationer för att fler insatser skall riktas till människor med funktionshinder och för att kvaliteten i de insatser som görs skall stärkas.
För att göra detta måste människor med funktionshinder själva aktivt finnas med i arbetet. Ett samhälle där alla människors rättigheter tillvaratas kräver en utveckling som gör det möjligt för alla att delta och bidra utifrån sina förutsättningar - ett samhälle för alla.

För närvarande driver FfdN ett projekt tillsammans med ABPST (Neurosedynföreningen i Brasilien) för att arbeta med den nya Neurosedynskadade generationen i Brasilien. Projektet drivs genom SHIA