Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Stort bakslag för oss med funktionsnedsättning (2008-02-12)

Kampen för ett tillgängligt Sverige har drabbats av ett stort bakslag. Regeringen har under en längre tid förberett en ny diskrimineringslag. Nu har det avslöjats att den nya lagen inte kommer att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering.
FfdN och samtliga stora handikappförbund har krävt att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi anser alla att det ska vara möjligt att kräva skadestånd av verksamheter som utestänger personer med funktionsnedsättning. Men med den nya lagen som regeringen lagt fram till lagrådet är detta inte möjligt.

Regeringen överlämnade i slutet på januari en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Den nya lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och föreslås träda i kraft 1 januari 2009.
Den nya diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Den nya diskrimineringslagen ska gälla för arbetsgivare, utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, värnplikt och civilplikt samt offentlig anställning.
Dessutom föreslås det bli förstärkta förbud mot repressalier av olika slag.
Arbetsgivare samt utbildningsanordnare inom högskolan kommer att omfattas av samma skyldigheter i fråga om stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder som idag enligt nuvarande lagar. Diskriminerande avtal m.m. kan förklaras ogiltiga av domstol.

En annan nyhet är en diskrimineringsersättning, till den som har kränkts, som ersätter nuvarande skadestånd för kränkning. Avsikten med ersättningen är att den ska avskräcka från diskriminering. Det ska kosta att diskriminera. Men detta gäller, som sagt, inte för bristande tillgänglighet.

Regeringen föreslår också att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, inrättas för tillsynen över den nya lagen. De nuvarande ombudsmännens verksamheter slås därmed ihop och bildar en enda enhetlig Diskrimineringsombudsman. De nuvarande fyra ombudsmännen är Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. Även vissa intresseorganisationer ska kunna föra en sådan talan.

- När nu ombudsmännen slås ihop till en enda diskrimineringsombudsman så är det mycket viktigt att den specialistkompetens som finns hos de olika ombudsmännen idag tas tillvara, säger Björn Håkansson, ordförande i FfdN.

Det är en stor besvikelse för oss med funktionsnedsättning att bristande tillgänglighet inte kommer att räknas som diskriminering. Ansvarig minister, Nyamko Sabuni, anger tidsbrist som orsak till att det inte kommit med. Hon anger också att hon ska arbeta vidare med frågan med förtur. Ministern säger också att det är hennes ”bestämda ambition att återkomma till riksdagen med ett förslag under den här mandatperioden”. Den egentliga orsaken är att det inte gått att ta fram ett förslag som klargör vem som ska betala notan för tillgängligheten.

De flesta remissintanser som har yttrat sig i frågan har varit positiva till ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet.
Den kritik som har framförts har gällt att ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet skulle ställa alltför stora krav på näringsidkares kunskap om olika funktionsnedsättningar. En del har också ansett att kostnadsansvaret för tillgänglighet bör ligga på samhället.
Flera efterlyser tydligare riktlinjer för vilka åtgärder inom tillgänglighet som skulle kunna vara aktuella att vidta och vilka kostnader som kan vara skäliga.

- ”Att det inte skulle finnas underlag för att fatta beslut i frågan är inte sant. Frågan är mer ut-redd än de flesta andra. Det är bristande vilja det handlar om. Rädslan för de ekonomiska konsekvenserna har varit för stor”, säger Björn Håkansson, ordförande i FfdN. Återigen får vi med funktionsnedsättningar se hur våra rättigheter får stå tillbaka – det är skandal”.

Det ska alltså tillsättas en utredning om detta. Frågan är bara varför. FfdN kan bara hålla med Marschen för Tillgänglighet som basunerar ut följande budskap: Vi behöver ingen mer utredning – vi behöver tillgänglighet!
Skriv på uppropet mot regeringens förslag! Bristande tillgänglighet SKA klassas som diskriminering. Ladda hem uppropet här: /_project/_media/_doc/upload/Bristande tillgänglighet är diskriminering.pdf